#

İş Hukuku Danışmanlığı

30 yılı aşkın bir süre çalışma hayatına yön veren 1475 sayılı iş yasası, değişen ve gelişen ekonomik ve sosyal hayatın gereklerini karşılayamaz hale gelmiş olmasının yanı sıra Avrupa Birliği uyum sürecinde, bu konuda da duyulan gereklilik nedeniyle, yeniden düzenlenmiş ve 4857sayılı (yeni) iş yasası yürürlüğe konmuş bulunmaktadır.

Yenilenen bu iş yasası, temel esprileri bakımından çok önemli özellikleri de beraberinde iş hayatına getirmiştir.

İşçilere “iş güvencesi” sağlanması, çalışma şekillerinin –verimliliğin kollandığı- farklı modellerle yürütülmesi, “iş sözleşmelerinin yeni formları, kısa çalışma ödeneği” v.s. gibi örneklenecek özellikler, işverenler açısından, insan kaynaklarının yeni bir anlayışla yeniden, etkin ve doğru yöntemlerle uygulanmasını kaçınılmaz bir zarurete dönüştürmüştür.

Bu amaçla;


I – 4857 sayılı İş Kanununun işyerinde;
 • Uygulanması,

 • Uygunluğunun denetlenmesi,

 • İşverenlere işyeri hakkında İş Kanunları ile ilgili detaylı raporların hazırlanması,

 • İşyerlerinin, denetim elemanlarınca yapılacak olan denetimlere hazırlanması,

 • İş hayatında karşılaşılan problemlerin işyerine zarar vermeden önce tespitinin yapılarak işçi ve işverenlerin karşı karşıya gelmeden barışçı yoldan çözülmesi,

 • Yeni yayımlanan Kanunlar, yönetmelikler ve genelgelerin takiplerinin yapılarak işverenlerin bu konuda acele bilgilendirilmesi,

 • Kanunlar ve yönetmelikler gereğince, geciktirilmesi halinde işverene kanuni müeyyidelerin uygulandığı hususlarda önceden işverenlerin ikaz edilmesi,


II – Sendikal faaliyetlerin olduğu işyerlerinde;
 • 2821 sayılı Sendikalar,

 • 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunları hakkında işverenlerin bilgilendirilmesi.

 • Söz konusu kanunlar uyarınca muhtemel oluşumlara karşı işveren lehine kanunun elverdiği çeşitli stratejilerin uygulanması,

 • Gerektiğinde toplu görüşmelere katılarak, yönetime destek verilmesi.


III – 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun işyerinde;
 • Uygulanması,

 • Uygunluğunun denetlenmesi,

 • S.G.K mevzuatının uygulanması konusunda işverenlere ve işçilere gerekli bilgilerin verilmesi,

 • İşyerlerinin, denetim elemanlarınca veya kontrol memurlarınca yapılacak olan denetimlere hazırlanması,


IV – İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar tarafından işyerinin  kurulmasına ve işletilmesine izin vermeden önce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş mevzuatına göre verilmesi gereken kurma izni ve işletme belgesi talepleriyle ilgili olarak işverenlere  yardımcı olunması,

 • İş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan yeni mevzuatın benimsenmesi ve etkin  uygulanması için eğitimler ve seminerler düzenlenmesi,

 • İş kazaları, meslek hastalıkları ve işyeri yangınları hakkında işverenlerin almaları gereken tedbirler ile işçilerin uymaları gereken konularda bilgilendirilmesi,

 • Yangın tatbikatlarının yaptırılması,

  Bu çerçevede, İZMİR OSGB, kanun gerekliliklerinin doğru ve etkin uygulanmasına yapacağı özel katkısı ile, personel problemlerinin idari ve yargı nezine taşınan boyutlarda hizmet alan firmanın yönetim etkinliğine önemli katkı sağlayacak, dolayısıyla, işyerindeki pozitif enerjiyi arttıracağı gibi bireysel problemlerin kolektif problemlere dönüşmesini de engelleyecektir.