Sağlık Hizmetleri

- İş yeri Hekimi görevlendirmek ( İşletmenin Tehlike Grubuna ve Çalışan Sayısına Göre)
- Periyodik Sağlık Taramalarının Yapılması ve Takibi
- İşe Giriş ve Dönüş Muayeneleri
- İlkyardım ve Meslek Hastalıkları eğitimleri
- Sağlık ve Meslek Hastalıklarının eğitim Hizmetleri
- Risk Analizleri
- İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Takibi
- İşçilerin Sağlık ve çalışma ortamının gözetimine ait bilgilerin 10 Yıl İşveren adına
  saklanması
- İşçilerin sağlık bilgileri ile yaptıkları işler ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ve
  sonuçlarının  saklanması
- İş kazaları ve meslek hastalıklarının vuku bulması halinde kayıtlarının tutulması ve bunlarla
  ilgili rapor  hazırlanması
- Çalışanların sicil dosyalarının oluşturulması
- İş Sağlığı Güvenliği Kurul Toplantılarına İştirak Edilmesi